فرم نظرسنجی مشتریان

مصرف کننده گرامی، ما معتقدیم که موجودیت ما به رضایت شما از محصولات ما بستگی دارد. لذا خواهشمندیم که با ارائه نظرات خود ما را در ارتقاء کیفیت محصولات یاري فرمائید. باتشکر- بخش فروش

نام محصول

جنسیت

سن مصرف کننده

تاریخ

محل ارزیابی

میزان آشنایی با شرکت

میزان اثربخشی محصول

تناسب قیمت با کیفیت

شکل ظاهري و بسته بندي محصول

مفید بودن بروشورهاي اطلاع رسانی شرکت

مهارت و دانش کارکنان شرکت جهت راهنمایی و ارائه اطلاعات

برخورد و رعایت احترام کارکنان شرکت جهت رفع مشکلات شما

تصمیم به خرید مجدد محصولات خریداري شده

تمایل به معرفی و توصیه محصولات شرکت به سایر مشتریان

تمایل به خرید سایر محصولات شرکت

پذیرش محصولات مورد شکایت و ارائه جایگزین توسط شرکت

عملکرد شرکت در خصوص رسیدگی به شکایات